UV 400


แว่นที่มีเขียนว่า UV 400 คือแว่นตากันแดดที่กันรังสีที่มีความยาวคลื่นได้มากที่สุด 400 NM (nanometer) นั้กก็คือสามารถกันได้ทั้ง UVA และ UVB เพราะ UVB เป็นรังสีที่มีความยาวคลื่นประมาณ 280 to 315 nm ส่วน UVA เป็นรังสีที่มีความยาวคลื่นประมาณ 320 to 400 nm นอกจากนี้แล้วผู้ซื้อควรเลือกแว่นตากันแดดที่ที่สามารถปิดหน้าได้ดีเพื่อช่วยป้องกันรังแสงยูวีเข้ามาจากรอบๆเฟรมแว่นตากันแดด