STRIX DA l JAPANESE QUALITY SPORTS EYEWEAR


STRIX DA was developed with the aim of providing a safe and comfortable viewing experience in all sports situations that require eyewear. Japan fit, high quality lenses, wide field of view, STRIX DA has achieved all of these at a high level 

แว่นตารุ่น STRIX DA เป็นแว่นตาที่มีเลนส์เป็นเลนส์ชื้นเดียว สามารถมองเห็นภาพได้ในมุมที่กว้างขึ้น ตัวเลนส์ผลิตจากวัสดุเดียวกับกระทรวยอวกาศมีความคงทน ตัวกรอบแว่นผลิตจากไนลอนจะมีความยืนหยุ่นที่ดีกว่าพลาสติกทั่วไป มีความกระชับ